Outsourcing

“Ние овозможуваме разновидни и персонализирани услуги од областа на човечки ресурси соодветни за видот и големината на вашата организација..”

Ревизија на функцијата човечки ресурси

“Оценете ги јаките страни на вашата организација и идентификувајте ги областите за подобрување поврзани со вашите практики за управување со човечки ресурси.”

Трансформација на функцијата чр

“На нашите клиенти им помагаме во трите главни области на трансформација на функцијата човечки ресурси: воспоставување на стратегија на функцијата, подршка низ процесот на промени и ре-дизајн на процеси во човечки ресурси. “

Аналитика во човечки ресурси

“Најголем дел од софтверите можат да ги оптимизираат постојаните деловни процеси, но аналитика (правилно поставена) може да генерира потполно нови иницијативи. Аналитиката во човечки ресурси треба да даде одговор на тоа дали вашата работа има импакт, а не само како ги завршувате работите. “

Системи и политики на човечки ресурси

“Ние овозможуваме стратешки, практични и трошковно ефективни решенија за управување со човечки ресурси кои ќе допринесат до исполнување на вашите оперативни и стратешки цели. “

Рамка на компетенции

“Разбирајќи ја вашата деловна стратегија и организациона структура, можеме да ви помогнеме да развиете, усогласите и ефективно имплементирате интегрирана рамка на компетенции која ќе ги опфати сите работни позиции и која ќе овозможи лесна идентификација на барања кои произлегуваат од работна позиција а кои гарантираат високи резултати во работењето. “

Плата и дополнителни бенефити

“Добро дефиниран, изграден и балансиран систем за плати и дополнителни бенефити на организацијата и помага во привлекување и задржување на вработените. “

Систем за мерење на резултати и квалитет во работењето

“За било каков систем за мерење на резултати и квалитет во работењето да биде успешен и ефективен, од клучно значење е иднивидуалните, тимските и организациските цели да бидат усогласени. Ние можеме да ви помогнеме да изградите персонализиран систем за мерење на резултати и квалитет во работењето кој во потполност ќе одговара со вашата организациона култура и ќе ви помогне во постигнување на вашите стратешки цели. “

Управување со таленти

“Фокусирајте се на развој на таленти за иднината, а не на регрутација на кадри за минатите потреби.”

Технологии во човечки ресурси

“Постојат софтвери кои ги покриваат основните задачи на човечки ресурси, но и постојат софтвери со кои се забрзува исполнување на стратегијата на функцијата човечки ресурси. Ние можеме да ви помогнеме да направите ре-дизајн на вашите деловни процеси во човечки ресурси, да изберете и персонализирате технолошко решение за функцијата кое ќе одговара со вашата стратегија за управување со човечки ресурси. “

Организационен дизајн

“При дизајн и ре-дизајн на организација потребно е да се редефинира и интервенира фукнкција по функција поединечно што ќе допринесе до придвижување кон иднината. “

Управување со промени

“Успехот на организацијата во деловното работење не лежи само во способност за промени. Успехот лежи во способност за промени побрзо од конкуренцијата, клиентите и другите организации.”

Систем за мерење на резултати и квалитет во работењето

“За било каков систем за мерење на резултати и квалитет во работењето да биде успешен и ефективен, од клучно значење е иднивидуалните, тимските и организациските цели да бидат усогласени. Ние можеме да ви помогнеме да изградите персонализиран систем за мерење на резултати и квалитет во работењето кој во потполност ќе одговара со вашата организациона култура и ќе ви помогне во постигнување на вашите стратешки цели.

Ре-дизајн на деловни процеси

“Ре-дизајн на деловни процеси претставува нов принцип – дека дизајнот на работата не треба да биде заснован на хиерархиско управување и специјализација на работна рака, туку на дизајн на целокупниот деловен процес и создавање на вредност за клиентите.”

180⁰&360⁰ повратна информација

“Повеќе од 85% од сите Fortune 500 компании го користат процесот на 360⁰ повратна информација како основа за целокупниот процес за развој на лидери. Доколку вашата оргнаизација нема воспоставено ваков систем, ние можеме да ви помогнеме во дизајн и воспоставување на процес на 360⁰ повратна информација.”

Ангажираност на вработени

“Извонредното искуство на клиенти е изградено од високо ангажирани вработени. Неангажираните вработени негативно влијаат на искуство на клиентите. “

Задоволство на вработени

“Секоја организација која сака да овозможи дологорочна одржливост на пазарот, не може да ја оствари својата цел без задоволни вработени кои веруваат во мисијата и имаат разбирање како можат да придонесат во исполнување на истата.”

Развој на лидерство

“Организациите кои постигнуваат високи резултати во работењето го должат својот успех на лидерите кои го подржуваат развојот на идни лидери на сите хиерархиски нивоа во организацијата.”

Center of excellence на човечки ресурси

“Вредноста на организацијата зависи од тоа колку успешно човечкиот капитал управува со финансискиот и интелектуалниот капитал на организацијата. “
„Ние го мериме нашиот успех по позитивниот импакт и вредноста која ја создаваме за нашите клиенти, соработници и општеството“

Outsourcing

“Ние овозможуваме разновидни и персонализирани услуги од областа на човечки ресурси соодветни за видот и големината на вашата организација..”
Повеќе

Ревизија на функцијата човечки ресурси

“Оценете ги јаките страни на вашата организација и идентификувајте ги областите за подобрување поврзани со вашите практики за управување со човечки ресурси.”
Повеќе

Трансформација на функцијата чр

“На нашите клиенти им помагаме во трите главни области на трансформација на функцијата човечки ресурси: воспоставување на стратегија на функцијата, подршка низ процесот на промени и ре-дизајн на процеси во човечки ресурси. ”
Повеќе

Аналитика во човечки ресурси

“Најголем дел од софтверите можат да ги оптимизираат постојаните деловни процеси, но аналитика (правилно поставена) може да генерира потполно нови иницијативи. Аналитиката во човечки ресурси треба да даде одговор на тоа дали вашата работа има импакт, а не само како ги завршувате работите. ”
Повеќе

Системи и политики на човечки ресурси

“Ние овозможуваме стратешки, практични и трошковно ефективни решенија за управување со човечки ресурси кои ќе допринесат до исполнување на вашите оперативни и стратешки цели. “

Рамка на компетенции

“Разбирајќи ја вашата деловна стратегија и организациона структура, можеме да ви помогнеме да развиете, усогласите и ефективно имплементирате интегрирана рамка на компетенции која ќе ги опфати сите работни позиции и која ќе овозможи лесна идентификација на барања кои произлегуваат од работна позиција а кои гарантираат високи резултати во работењето. ”

Повеќе

Плата и дополнителни бенефити

“Добро дефиниран, изграден и балансиран систем за плати и дополнителни бенефити на организацијата и помага во привлекување и задржување на вработените. ”
Повеќе

Систем за мерење на резултати и квалитет во работењето

“За било каков систем за мерење на резултати и квалитет во работењето да биде успешен и ефективен, од клучно значење е иднивидуалните, тимските и организациските цели да бидат усогласени. Ние можеме да ви помогнеме да изградите персонализиран систем за мерење на резултати и квалитет во работењето кој во потполност ќе одговара со вашата организациона култура и ќе ви помогне во постигнување на вашите стратешки цели. ”
Повеќе

Управување со таленти

“Фокусирајте се на развој на таленти за иднината, а не на регрутација на кадри за минатите потреби.”
Повеќе

Технологии во човечки ресурси

“Постојат софтвери кои ги покриваат основните задачи на човечки ресурси, но и постојат софтвери со кои се забрзува исполнување на стратегијата на функцијата човечки ресурси. Ние можеме да ви помогнеме да направите ре-дизајн на вашите деловни процеси во човечки ресурси, да изберете и персонализирате технолошко решение за функцијата кое ќе одговара со вашата стратегија за управување со човечки ресурси. ”

Повеќе

Организационен дизајн

“При дизајн и ре-дизајн на организација потребно е да се редефинира и интервенира фукнкција по функција поединечно што ќе допринесе до придвижување кон иднината. ”
Повеќе

Управување со промени

“Успехот на организацијата во деловното работење не лежи само во способност за промени. Успехот лежи во способност за промени побрзо од конкуренцијата, клиентите и другите организации.”
Повеќе

Систем за мерење на резултати и квалитет во работењето

“За било каков систем за мерење на резултати и квалитет во работењето да биде успешен и ефективен, од клучно значење е иднивидуалните, тимските и организациските цели да бидат усогласени. Ние можеме да ви помогнеме да изградите персонализиран систем за мерење на резултати и квалитет во работењето кој во потполност ќе одговара со вашата организациона култура и ќе ви помогне во постигнување на вашите стратешки цели.

Повеќе

Ре-дизајн на деловни процеси

“Ре-дизајн на деловни процеси претставува нов принцип – дека дизајнот на работата не треба да биде заснован на хиерархиско управување и специјализација на работна рака, туку на дизајн на целокупниот деловен процес и создавање на вредност за клиентите.”
Повеќе

180⁰&360⁰ повратна информација

“Повеќе од 85% од сите Fortune 500 компании го користат процесот на 360⁰ повратна информација како основа за целокупниот процес за развој на лидери. Доколку вашата оргнаизација нема воспоставено ваков систем, ние можеме да ви помогнеме во дизајн и воспоставување на процес на 360⁰ повратна информација.”
Повеќе

Ангажираност на вработени

“Извонредното искуство на клиенти е изградено од високо ангажирани вработени. Неангажираните вработени негативно влијаат на искуство на клиентите. ”
Повеќе

Задоволство на вработени

“Секоја организација која сака да овозможи дологорочна одржливост на пазарот, не може да ја оствари својата цел без задоволни вработени кои веруваат во мисијата и имаат разбирање како можат да придонесат во исполнување на истата.”
Повеќе

Развој на лидерство

“Организациите кои постигнуваат високи резултати во работењето го должат својот успех на лидерите кои го подржуваат развојот на идни лидери на сите хиерархиски нивоа во организацијата.”
Повеќе

Center of excellence на човечки ресурси

“Вредноста на организацијата зависи од тоа колку успешно човечкиот капитал управува со финансискиот и интелектуалниот капитал на организацијата. ”
Повеќе
„Ние го мериме нашиот успех по позитивниот импакт и вредноста која ја создаваме за нашите клиенти, соработници и општеството“

Обуки и Семинари

Задоволни Учесници

Години Постоење

Основана во 2014 година, Вивендум Ратио Солушнс е компанија за деловен консалтинг, посветена на креирање на промени и организациона агилност на организациите од приватниот и јавниот сектор, потребна за градење на подобра конкурентска предност и остварување на деловната стратегија.