Се очекува пандемијата предизвикана од Ковид-19, фундаментално да го смени начинот на кој организациите функционираат во наредните неколку години. Додека владите и компаниите на глобално ниво повикуваат луѓето со симптоми да се самоизолираат а сите останати да практикуваат физичко дистанцирање, работа од дома станува наша нова реалност.

Иако е пожелно да се воспостават јасни политики и правила за мобилна работа и/или работа од дома како и обука на вработените, во време на криза или други брзи промени на услови, оваа ниво на подготовка е невозможно.

Постојат специфични насоки и чекори кои се базирани на истажувања кои менаџерите можат да ги превземат, а со кои на лесен начин може да ја подобрат ангажираноста и продуктивноста на мобилните односно вработените кои работат од дома, дури и кога нема многу време за подготовка.

За нашите читатели подготвивме серија од текстови со кои ќе се обидеме да помогнеме на менаџерите ефективно и ефикасно да управуваат со вработените во време на криза и работа од дома.

Во првиот текст ќе се фокусираме на пречките со кои менаџерите се соочуваат во управување со вработените кои работат од дома.

За почеток, менаџерите треба да ги разберат факторите кои виртуелната работа може да ја направат особено тешка. Доколку не се обрне внимание на овие фактори, може да се забележи паѓање на продуктивност и ангажираност дури и кај вработените кои постигнуваат високи резултати во работењето.

  1. Недостаток на супервизија лице во лице

Многу често вработените и менаџерите имаат грижа поради недостаток на интеркација лице во лице. Менаџерите имаат загриженост дека вработените нема да вложуваат доволно напор или нема да бидат доволно ефикасни. Вработените од друга страна, имаат потешкотии поради недостаток на менаџерска поддршка и комуникација.

Во екстремни ситуации, вработените имаат чувство дека нивните претпоставени немаат чувство за нивните потреби, и поради тоа не ја даваат потребната поддршка и помош во исполнување на работните задачи.

  • Недостаток на пристап до информации

Вработените коишто започнуваат со виртуелна работа, често се изненадени со времето и напорот потребен да се лоцираат информации кои нивните колеги ги поседуваат. Дури и добивање на едноставни информации може да биде голема пречка при работа од дома.

Оваа појава се вклучува во интерперсонални предизвици кои може да се појават помеѓу вработени кои работат виртуелно. Истражувањата укажуваат дека недостаток на „заедничко знаење“ помеѓу вработените кои работат од дома може да допринесе до ниско ниво на доверба помеѓу колегите особено во тешки ситуации.

Како пример може да се наведе ситуација од реална работна средина каде што доколку колегата има проблеми, тензичниот e-mail  се гледа како резултат на стрес. Но, доколку вработен добие e-mail од колега кој работи од дома/виртуелно, без дополнително разбирање за условите во кои колегата се наоѓа, тогаш ваквата порака почесто се сфаќа како напаѓачка и навредлива, и се гради негативна слика за професионализмот на колегата.

  • Социјална изолација

Осаменост е една од главните недостатоци на работа од дома, бидејќи на вработените им недостига неформалната социјална интеракција која ја наоѓаат на работа.

Се смета дека екстровертните личности повеќе ќе страдаат од изолација на краток рок, одобено поради тоа што ќе немаат можност да се поврзат со другите од средината во која се наоѓаат. Сепак, на подолг временски период, изолацијата може да придонесе било кој од вработените да чувствуваат се помала припадност на своите организации, дури може да доведе и до зголемена потреба да ја напуштат компанијата.

  • Попречувања во домот

Сведоци сме во изминатиот период а особено сега на доста дури и хумористични сцени на родители кои работат од дома со своите деца во раце, попречување на видео конференција од страна на домашните како и луѓе кои работат од кревети и фотељи во своите домови. Оваа всушност претставува лоша презентација на ефективна виртуелна работа.

Обично, вработените се охрабрат да креираат посебно место наменето исклучиво за виртуелна работа и да обезбедат адекватна грижа за децата пред да започнат со работа од дома.

Сепак, во вакви неочекувани и кризни ситуации на ненадејна транзиција во виртелна работа, постои голема можност вработените да не можат да ги обезбедат оптималните и потребни услови за работа, со оглед на тоа што градинките и училиштата се затворени и самите треба на себе да ги превземат сите обврски околу децата.

Особено е битно во овој период менаџерите да внимаваат и да очекуваат вакви попречувања во работењето и да покажат соодветно разбирање и поддршка.

Во следните текстови ќе дадеме насоки и примери како до подобра ефективност на менаџерите кои управуваат со виртуелни тимови, кои се најдобри индивидуални практики за работа од дома, кои компаниски страндарди и практики треба да се дефинираат и имплементираат за да овозможат успешна примена на модел на виртуелна работа и како менаџерите ментално да се подготват за раководење со виртуелни тимови.

Доколку ви е потребна помош или совет поврзан со раководење на виртуелни тимови контактирајте на e-mail адреси и телефонски броеви кои се наоѓаат на нашата web  страница: www.vivendumsolutions.com.mk , услугите во период на вонредна состојба се бесплатни за сите компании.

Можете да ја искористите и можноста да се пријавите на бесплатната обука „Раководење со виртуелни тимови“ која се одржува на LMS платформата на Вивендум Ратио Солушнс www.vivendumratiosolutions.learnworlds.com секој петок.