Наташа Алексовска на тема: „ Интегрирани софтверски решенија за управување со човечки ресурси“

Во претходниот текст говорев за предизвикот на големи бази на податоци за функцијата човечки ресурси, во која ја допрев темата за софтверски решенија и нивна персонализација како многу битна алатка за функцијата. Софтверските решенија освен што играат многу важна...

Наташа Алексовска на темата “BIG DATA” предизвикот на функцијата човечки ресурси

“BIG DATA” или големи бази на податоци можат да се најдат секаде. Долги години базите на податоци иако креирани и одржувани ја немаа важноста во деловното работење како сега кога се користат од многу фукционални оддели на организациите како на пример: маркетинг,...

Наташа Алексовска на тема: „ Со компетенции до посакувана Организациона Култура“

Минатата статија зборувавме за важноста на компетенциите за организација. Меѓутоа уште поважен елемент е истите да бидат усогласени со организационата култура. Во оваа статија ќе зборуваме зошто е критично компетенциите да бидат усогласени со вредностите и културата...