Модел на компетенции на консултант

Податоците од последните неколку години укажуваат дека на глобално ниво пазарот на консултантски услуги забележува се поголем раст, секако со различен процент на раст во зависност од зрелост на пазарот и растечките економии. Овој тренд може да се забележи и на локално...