Клучни показатели на успех на регрутација

„ Вештина на создавање на позитивно искуство на вработен“ Системското размислување се појавува како најголем тренд во Човечки Ресурси согласно истражувањето направено од страна на Deloitte и издадено во 2016 Global Human Capital Trends извештајот, заснован на повеќе...